Licentiescripts.nl

Responsive scripts direct downloaden

Privacy

Persoonsgegevens
MediaWebdesign is eigenaar van onder andere de website www.Licentiescripts.nl en acht de bescherming van privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website essentieel. De verwerking van persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MediaWebdesign doet dit door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).

Gegevensverstrekking aan derden
Licentiescripts.nl stelt uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting (bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek) onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verkocht of verhuurd zonder uw nadrukkelijke toestemming. In geval van een wettelijke verplichting zal Licentiescripts.nl de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website en haar gebruikers kunnen door Licentiescripts.nl wel aan derden ter beschikking worden gesteld

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van Licentiescripts.nl, deze database werkt volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Licentiescripts.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Licentiescripts.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Licentiescripts.nl en haar partners, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Licentiescripts.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Licentiescripts.nl is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Licentiescripts.nl website wordt gemaakt.

Wanneer hebben wij uw persoonsgegevens nodig
- Wij hebben uw persoonsgegevens alleen nodig indien u ons contactformulier gebruik zodat wij u uw vraag/opmerking kunnen beantwoorden.
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodra u bij ons een bestelling plaatst om contact met u op te kunnen nemen en om u te kunnen factureren.

Cookies
- Wij maken geen gebruik van zogenaamde trackingscookies op onze website.
- Wij maken gebruik van een functionele cookie voor het gebruik van ons contact en bestelformulier om zo de ingevoerde velden daar tijdelijk te onthouden in geval u een fout maakt zodat de door u ingevoerde informatie behouden blijft, deze wordt direct na het succesvol verzenden verwijderd.

Overzicht cookies welke wij gebruiken
PHPSESSID - duur: tijdelijk
Deze cookie wordt tijdelijk gebruikt voor het onthouden van uw persoonsgegevens tijdens het invullen van ons contact en bestelformulier.

Doel gegevensregistratie
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Licentiescripts.nl om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Licentiescripts.nl, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van kracht. Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Door het invoeren van deze persoonlijke gegevens op de website gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in onze database, Licentiescripts.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij geven u de volgende garanties:
- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste bestelling te realiseren.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
- Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Licentiescripts.nl
Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Licentiescripts.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Licentiescripts.nl via e-mail, telefoon of post. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via; MediaWebdesign ,Castiliestraat 2, 4553BS Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) U kunt ook een email sturen via ons contactformulier.

Wijziging van dit privacy statement
Licentiescripts.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.