Licentiescripts.nl

Responsive scripts direct downloaden

Privacy

Persoonsgegevens
MediaWebdesign is eigenaar van onder andere de website www.Licentiescripts.nl en acht de bescherming van privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website essentieel. De verwerking van persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MediaWebdesign doet dit door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).

Gegevensverstrekking aan derden
Licentiescripts.nl stelt uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting (bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek) onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verkocht of verhuurd zonder uw nadrukkelijke toestemming. In geval van een wettelijke verplichting zal Licentiescripts.nl de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website en haar gebruikers kunnen door Licentiescripts.nl wel aan derden ter beschikking worden gesteld

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van Licentiescripts.nl, deze database werkt volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Licentiescripts.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Licentiescripts.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Licentiescripts.nl en haar partners, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Licentiescripts.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Licentiescripts.nl is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Licentiescripts.nl website wordt gemaakt.

Cookies
Licentiescripts.nl maakt geen gebruik van cookies die uw privacy schenden. Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen in de browser of een daarvoor bestemde map op de harde schijf van de bezoeker. De door het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk een interactie tussen de website en de browser tot stand te brengen. Licentiescripts.nl verzamelt geen informatie die wordt gebruikt ter identificatie van personen en hun activiteiten.

Doel gegevensregistratie
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Licentiescripts.nl om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Licentiescripts.nl, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van kracht. Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Door het invoeren van deze persoonlijke gegevens op de website gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in onze database, Licentiescripts.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Licentiescripts.nl
Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Licentiescripts.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Email
Licentiescripts.nl stuurt u alleen informatie op uw verzoek en in overeenstemming met uw voorkeuren. E-mail berichten van Licentiescripts.nl met eventuele attachments kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, gelieve dan Licentiescripts.nl hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.

Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Licentiescripts.nl via e-mail, telefoon of post. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via; MediaWebdesign ,Castiliestraat 2, 4553BS Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) U kunt ook een email sturen via ons contactformulier.

Wijziging van dit privacy statement
Licentiescripts.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.